ประกวดราคางานจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโรงกีฬาอเนกประสงค์ (A2)

14 กรกฎาคม 2560 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกวดราคางานจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโรงกีฬาอเนกประสงค์ (A2)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดราคางานจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโรงกีฬาอเนกประสงค์ (A2) ได้ที่      ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3765

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th