เส้นทางสู่ KVIS

เส้นทางสู่การเป็นนักเรียน KVIS มีดังต่อไปนี้

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้าสอบเพื่อเป็นนักเรียนของโรงเรียนรอบที่หนึ่ง ในช่วงปลายปีของแต่ละปีผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน KVIS

2. นักเรียนที่สมัครสอบรอบที่หนึ่งเข้าสอบในศูนย์สอบที่โรงเรียนจัดทั่วประเทศตามประกาศในแต่ละปี

3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านในรอบที่หนึ่ง 

4. นักเรียนที่สอบผ่านรอบที่หนึ่ง เข้าสอบรอบที่สองซึ่งเป็นการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายังโรงเรียน

5. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

6. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อจะมีสิทธิ์ได้เข้าค่ายเตรียมมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ คณิต และวิทยาศาสตร์ก่อนเข้าศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน

7. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีสิทธิ์ได้รับการฝึกฝนภาษาอักฤษออนไลน์เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเดิม