เรื่องราวของโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมชั้นนำของประเทศในอนาคต โดยสามารถทำงานร่วม และแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างชาติ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง และมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

216
นักเรียนทั้งหมด
18
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
28
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของโรงเรียน

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้นักเรียนค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี หลักสูตรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์มี 3 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

01
รายวิชาพื้นฐาน
02
รายวิชาเพิ่มเติม
03
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แคมปัสไลฟ์

เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนต้องพักอาศัยอยู่ภายในหอพัก แยกชาย หญิง บริเวณโรงเรียนปฏิบัติตามกฎของหอพักอย่างเคร่งครัด และอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มีผู้ดูแลหอพักชายและหญิง ผู้ดูและประจำชั้น ห้องพักเป็นห้องเดี่ยวพร้อมเครื่องปรับอากาศ ไวไฟ มีนักโภชนาการดูแลสุขภาพ และมีข้อตกลงส่งตัวกับโรงพยาบาลวังจันทร์ตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีฉุกเฉิน มีครูผู้ดูแลหลายท่านในแต่ละตึกจะมี House master หรือครูใหญ่ประจำแต่ละตึก และครูผู้ดูแลในแต่ละชั้นอย่างใกล้ชิด เช็คชื่อประจำวัน รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาหรือสอนการบ้าน

KVIS Admission Roadmap
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนและประกาศผลสอบ
5
กุมภาพันธ์

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกรอบสอง

5
กุมภาพันธ์

วันสุดท้ายของการส่งหนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation)

22 - 26
กุมภาพันธ์

วันสอบสัมภาษณ์

15
มีนาคม

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

;