รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

20 มิถุนายน 2017 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 24.00 น.
1. ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 และแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

2. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561