รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

06 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 11 สนามสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

2. สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

3. สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

4. สนามสอบโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

5. สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 

6. สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

7. สนามสอบโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขล

8. สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9. สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

10. สนามสอบโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

11. สนามสอบศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี