ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562