ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

24 ธันวาคม 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิก
2. คำชี้แจงการจัดทำข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมผลงานของนักเรียน คลิก
3. แบบหนังสือนำส่งรายงานการทำกิจกรรมผลงานของนักเรียน ไฟล์ PDF คลิก หรือไฟล์ Word คลิก
4. ตัวอย่างแบบหนังสือนำส่งรายงานการทำกิจกรรมผลงานของนักเรียน คลิก