เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

05 มีนาคม 2564

ขอแจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

จากเดิมวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ www.kvis.ac.th