โครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

11 มีนาคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

JUNE 5 SAT SUBJECTS IMPORTANT ANNOUNCEMENT 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 และ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จัดโครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอวังจันทร์ อำเภอบ้านค่าย และอำเภอเขาชะเมา จำนวน 8 โรงเรียน นักเรียน 48 ครู 16 คนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับความรู้ความสามารถในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศทางด้านสะเต็มศึกษาและการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ในด้านการเรียนการสอนทางด้านสะเต็มศึกษากับครูที่ร่วมติดตามกิจกรรมนำไปสู่การขยายผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านสะเต็มให้กับประเทศ