ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

29 มีนาคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

1. ดาวน์โหลดเอกสารประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิก

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารในการมอบตัว
    2.1 เอกสารยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์
    2.2 รายการเอกสารประกอบการมอบตัว
    2.3 ข้อตกลงการให้ทุนการศึกษา
    2.4 ใบรับรองแพทย์
    2.5 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ปกครองคนที่ 2 และผู้ปกครองคนที่ 3
    2.6 กำหนดการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน
    2.7 กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ