การฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ

19 มิถุนายน 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

การฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (วันแรก)

    โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้จัดกิจกรรมกลางแจ้ง การฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (KVIS 2021 Adventure-based Learning for Team Building and Leadership Development) ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ขึ้นเป็นปีแรก

    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำให้กับผู้เข้าอบรม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้รับการแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการครบ 14 วันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 72 คน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การดูแลของคณะครูให้ทุกคนรักษามาตรการเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด

    โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของ อิน ทู เดอะ ไวลด์ (in to the WILD) ที่มีประสบการณ์จัดอบรมให้กับหน่วยงานระดับประเทศมาแล้วมากมาย ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับนักเรียน ทำให้การฝึกปฏิบัติในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมผจญภัย และมีการพูดคุยประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังทำกิจกรรมผจญภัย

    การฝึกปฏิบัติในวันแรก ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกิน 20 คน สลับหมุนเวียนเข้าฐาน ได้แก่ ฐานการไว้ใจและสร้างความความเข้มแข็งของทีม (Trust Fall) การก้าวข้ามขีดจำกัดและทำงานร่วมกับทีมในภาวะกดดัน (Cherokee) การสร้างทีมเฉพาะกิจซึ่งประกอบไปด้วยคนที่หลากหลาย (A-Frame) การยกระดับความเชื่อมั่นในตนเอง (Tarzan) พลังแห่งความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน (Smart Frog) การวางแผนการทำงานด้วยการไตร่ตรองอย่างรอบครอบ (Polar) การระดมสมองและพลังเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จ (Wall 360) และฐานการสร้างความพร้อมเผชิญความเสี่ยง (Lake Zip Wire) ซึ่งให้ทั้งความสนุกสนานและแง่คิดในการทำงานแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

    จึงไม่แปลกเลยที่เมื่อจบกิจกรรมในวันแรก เราจะได้เห็นถึงความมานะพยายาม รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ตลอดไปจนถึงความประทับใจของเหล่านักเรียน อันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ผ่านการทดสอบของกิจกรรมฐานต่าง ๆ ไปได้อย่างภาคภูมิ