การฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ

20 มิถุนายน 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

การฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (วันที่สอง)
    โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (KVIS 2021 Adventure-based Learning for Team Building and Leadership Development) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง

    โดยกิจกรรมวันนี้ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของคณะครู ให้ทุกคนรักษามาตรการเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดเช่นเดิม

    การฝึกปฏิบัติในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน ประกอบไปด้วยกิจกรรมผจญภัยต่าง ๆ โดยมีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกิน 20 คน สลับหมุนเวียนเข้าร่วม ได้แก่ ฐานการมองภาพรวมองค์กรกับการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย (Bow Shooting), การคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาอย่างท้าทาย (Figure 8 Knot), การแก้ปัญหาและการเผชิญปัญหาเชิงบวก (Golf Run), การเรียนรู้กับความล้มเหลวและความสำเร็จด้วยความพากเพียร (Cargo Net), การพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Raft) และฐานการเคารพและการให้เกียรติศักยภาพของกันและกัน (Jazz Music Challenge)

    ในช่วงสุดท้ายก่อนจะร่ำลากันไป ได้มีการกล่าวสรุปโดยทีมวิทยากรเกี่ยวกับสาระความรู้ แง่คิด และมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาทั้งสิ้นสองวันเต็ม ถือเป็นการปิดฉากกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงอย่างสวยงามและน่าประทับใจ

    ทางโรงเรียนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ จะสามารถนำเอาความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม ไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน การศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคตต่อไป

    ทั้งนี้ ขอขอบคุณทีมงาน Into the WILD Learning Center ที่มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม และขอขอบคุณ คุณธิดารัตน์ ทุมมากรณ์ ผู้จัดการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่ได้นำเสนอกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้กับนักเรียน