แนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้มาสอบ SAT ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์

26 สิงหาคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์