ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

03 กันยายน 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

 

1. ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

2. ดาวน์โหลดสรุปขั้นตอนการสมัครคัดเลือกนักเรียน คลิกที่นี่

3. เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบแรก
    3.1 แบบหนังสือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบแรกฯ
          PDF ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลข 1 คลิกที่นี่ / Word ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลข 1 คลิกที่นี่   ตัวอย่างคลิกที่นี่

    3.2 ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรม/ผลงานฯ
          ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลข 2 คลิกที่นี่ / Word ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลข 2 คลิกที่นี่   ตัวอย่างคลิกที่นี่

    3.3 เอกสารแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนที่จะศึกษาต่อด้าน STEM
          ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลข 3 คลิกที่นี่ / Word ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลข 3 คลิกที่นี่   ตัวอย่างคลิกที่นี่

    3.4 เอกสารแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          ตัวอย่างคลิกที่นี่

    3.5 รายงานผลคะแนนสอบรายบุคคล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ถ้ามี)
          ตัวอย่างคลิกที่นี่

    3.6 รายงานผลคะแนน การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาคณิตศาตร์ ในช่วงที่นักเรียนกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ถ้ามี)
          ตัวอย่างคลิกที่นี่

    3.7 รายงานผลคะแนน การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาวิทยาศาสตร์ ในช่วงที่นักเรียนกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ถ้ามี)
          ตัวอย่างคลิกที่นี่