ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

03 ธันวาคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

1. ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

2. ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

3. สรุปขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนรอบสอง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

4. วิธีการเตรียมเอกสารประกอบการคัดเลือกรอบสอง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

5. เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบสอง
    5.1 เอกสารแนะนำตัว (personal statement) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 1 คลิกที่นี่
    5.2 แบบรายงานความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 2 คลิกที่นี่
    5.3 แบบรายงานกิจกรรมที่แสดงภาวะผู้นำ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 3 คลิกที่นี่
    5.4 แบบรายงานกิจกรรมที่แสดงจิตสาธารณะ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 4 คลิกที่นี่

6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Letter of Recommendation)
    6.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 5.1 คลิกที่นี่
    6.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 5.2 คลิกที่นี่