ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

20 มกราคม 2565 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

- ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

- ตรวจสอบสถานะการส่งหนังสือรับรองคุณสมบัติ (แบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 5.1 และ 5.2)  คลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สรุปขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนรอบสอง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

2. วิธีการเตรียมเอกสารประกอบการคัดเลือกรอบสอง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

3. เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบสอง
    3.1 เอกสารแนะนำตัว (personal statement) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 1 คลิกที่นี่
    3.2 แบบรายงานความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 2 คลิกที่นี่
    3.3 แบบรายงานกิจกรรมที่แสดงภาวะผู้นำ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 3 คลิกที่นี่
    3.4 แบบรายงานกิจกรรมที่แสดงจิตสาธารณะ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 4 คลิกที่นี่

4. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Letter of Recommendation)
    4.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 5.1 คลิกที่นี่
    4.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 5.2 คลิกที่นี่