การลงนามความร่วมมือใน MOU ระหว่างโรงเรียนกำเนิดวิทย์และ Bunkyo Gakuin University Girls’ Junior and Senior High School

15 พฤศจิกายน 2559

     เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ประเทศไทย และ Mr. Yoshitaka Sato ผู้อำนวยการอาวุโสของ Bunkyo Gakuin University Girls’ Junior and Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันของทั้ง 2 โรงเรียน

     สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย 4 โครงการหลัก ได้แก่ 1) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและครูระยะสั้น สำหรับนักเรียน จำนวน 5 - 8 คน และครู จำนวน 1 – 2 คน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 2) โครงการแลกเปลี่ยนครูวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 คน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน 3) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระยะยาว สำหรับนักเรียน จำนวน 1 คน เป็นเวลา 1 ปี และ 4) โครงการทำวิจัยร่วมกันของนักเรียนทั้ง 2 แห่ง

     ทั้งนี้มีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากทั้งสองโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย