ปฎิทินการศึกษา

 

ช่วงเวลา กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
18 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2560 นักเรียน ม.4 รุ่น 3 เข้าค่าย Pre-sessional English Courses
13 พฤษภาคม 2560 นักเรียนทุกระดับชั้นกลับเข้าหอพัก
14 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ
15 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
17 พฤษภาคม 2560 ม.5-6 สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อติดตามผล
22 พฤษภาคม 2560 นักเรียน ม.4 ทดสอบสมรรถภาพเพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร ม.5-6 รายงานตัวเข้าเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนแกลง (ทั้งวัน)
27 พฤษภาคม 2560 ม.4 ทดสอบความสามารถทางเชาว์ปัญญา(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์(EQ) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
15 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู
24 – 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
17 – 21 กรกฎาคม 2560 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
22 – 29 กรกฎาคม 2560 • ปิดเรียนกลางภาค นักเรียนกลับบ้าน ครูปฏิบัติงานปกติ
• กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามความสมัครใจ
30 กรกฎาคม 2560 นักเรียนทุกระดับชั้นกลับเข้าหอพัก
วันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนสิงหาคม 2560 เดือนของการจัดกิจกรรมเพื่อน้อง รอบ ๆ โรงเรียน (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามความสมัครใจ)
25 – 27 สิงหาคม 2560 กิจกรรมค่ายวิชาการ
4 – 29 กันยายน 2560 นักเรียนชายเรียนวิชาทหาร (ครึ่งวันบ่าย) นักเรียนหญิงปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย
7 กันยายน 2560 วันไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร
16 กันยายน 2560 ประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหาร
1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาด้วยวิธีพิจารณา จากแฟ้มสะสมผลงาน(portfolio) โดยไม่มีการสอบ ครั้งที่ 1 (ประกาศผลการคัดเลือก 22 ธันวาคม 2560)
2 – 6 ตุลาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7 – 13 ตุลาคม 2560 • กิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ตามความสมัครใจ
• ปิดภาคเรียน นักเรียนกลับบ้านหรือเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ตามความสมัครใจ เช่น กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ/การฝึกงาน/การทำงานวิจัย/เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ
• ครูลาพักผ่อนตามสิทธิหรือปฏิบัติงานปกติ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
14 ตุลาคม 2560 นักเรียนทุกระดับชั้นกลับเข้าหอพัก
15 ตุลาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ
16 ตุลาคม 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เสาร์-อาทิตย์ ของเดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนของการจัดกิจกรรมเพื่อน้อง รอบ ๆ โรงเรียน (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามความสมัครใจ)
19 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 สัปดาห์กีฬาสี
26 พฤศจิกายน 2560 สอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
18 – 22 ธันวาคม 2560 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาด้วยวิธีพิจารณา จากแฟ้มสะสมผลงาน(portfolio) โดยไม่มีการสอบ ครั้งที่ 2 (ประกาศผลการคัดเลือก 26 มีนาคม 2561)
ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561 รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในสถาบันอุมศึกษาแบบโควตา ที่มีการสอบแบบข้อเขียนหรือปฏิบัติ (ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561)
23 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 • ปิดกลางภาคเรียนนักเรียนกลับบ้าน ครูปฏิบัติงานปกติ
• กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามความสมัครใจ
มกราคม – มีนาคม 2561 ฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2 (4 วัน) ชั้นปีที่ 3 (7 วัน) (วันฝึกที่แน่นอนจะกำหนดภายหลัง)
2 มกราคม 2561 นักเรียนทุกระดับชั้นกลับเข้าหอพัก
29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 จัดงาน 1st KVIS Invitational Students Science Fair 2017
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ GAT/PAT
3 - 4 มีนาคม 2561 สอบ O-Net
5 - 9 มีนาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
17 - 18 มีนาคม 2561 สอบวิชาสามัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
ภายในเดือนเมษายน 2561 สอบวิชาเฉพาะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
9 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2561 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามความสมัครใจ
• ปิดภาคเรียน นักเรียนกลับบ้านหรือเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดตามความสมัครใจ เช่น กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ/การฝึกงาน/การทำงานวิจัย/เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ
• ครูลาพักผ่อนตามสิทธิหรือปฏิบัติงานปกติ
9 – 13 พฤษภาคม 2561 รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาโดยการรับตรง (ประกาศผล 8 มิถุนายน 2561)
6 – 10 มิถุนายน 2561 รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาแบบ admission (ประกาศผล 13 กรกฎาคม 2561)
ภายใน กรกฎาคม 2561 สถาบันอุดมศึกษารับตรงอิสระ