ข้อมูลมูลนิธิ

     ความเป็นมา Power Of Learning Foundation

  • มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (Power Of Learning foundation) ชื่อเดิม มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (RASA Foundation) จัดตั้งโดยกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ทุนจดทะเบียนมูลนิธิ 500,000.- บาท
  • ภารกิจ : เป็นองค์กรที่ดำเนินงานให้แก่สังคม โดยไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Organization) มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการนำองค์ความรู้ของกลุ่ม ปตท. และมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนความเจริญให้แก่ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทุกภาคส่วนของสังคม อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
  • กลุ่ม ปตท. มีเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นนำขึ้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ให้ไทยมากถึงร้อยละ 7 ของ GDP ประเทศ โรงเรียนกำเนิดวิทย์จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่จะสอดรับในการผลิตเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นบุคลากรพื้นฐานและเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
  • เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 865 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

วัตถุประสงค์ Power Of Learning Foundation

  • ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะโรงเรียนประจำจัดการศึกษาให้กับนักเรียน    ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของรัฐ
  • ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ การจัดการศึกษาและบริการอื่นแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน
  • ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ทางด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง