ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

 
 
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร