คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ

คณิตศาสตร์

เคมี

ชีววิทยา

ดนตรีและศิลปะ

ปฏิบัติการงานช่าง

ฟิสิกส์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา