แผนเชิงกลยุทธ

  • จัดการศึกษาให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยหลักสูตรแบบวัดตัวตัด
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนจบการศึกษา
  • ขนาดเล็ก เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ นักเรีนยนจำนวน 72 คนต่อรุ่น หนึ่งห้องเรียนมีนักเรียนเพียง 18 คน
  • ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา
  • พัฒนานักเรียนให้รู้รอบและรอบรู้
  • เป็นโรงเรียนประจำ จัดระบบหอพักแบบบ้านพัก
  • สภาพแวดล้อมเน้นความปลอดภัยสูงสุด
  • เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
  • จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร
  • ครูผู้สอนคุณภาพโดยจบการศึกษาอย่างน้อยระดับ ปริญญาโท และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีเยี่ยม