วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

      วิสัยทัศน์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 

พันธกิจของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

  1. ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการสรรหาและการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. สรรหาและจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะของโรงเรียนประจำโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล มีคุณภาพทุกด้านไม่ต่ำกว่านักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
  3. สรรหาครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถสูง และจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนเก่ง ดีและมีความสุข
  4. สร้างโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์โดยจัดให้มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนทุกคนตามความจำเป็น
  5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทุกด้านและทุกระดับการศึกษา