รศ ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คุณ​ธิดารัตน์​ ทุมมากรณ์
ผู้จัดการ
ดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ธชีพันธ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
;