ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อภาษาไทย: โรงเรียนกำเนิดวิทย์
อักษรย่อโรงเรียนกำเนิดวิทย์: กว.
ชื่อภาษาอังกฤษ: Kamnoetvidya Science Academy
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: KVIS
ลักษณะของโรงเรียน: โรงเรียนเอกชน สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6)
สถานที่ตั้ง: 999 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
วันที่ได้รับใบอนุญาต: 28 มกราคม 2558
สังกัด ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
จำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน:
72 คน
จำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน:
216 คน
ความเป็นมาของการจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์
กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิดปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง” เพื่อให้มูลนิธิฯ ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ต่อมา บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.ทั้ง 5 บริษัทที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน

  สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ในการก่อสร้างและการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนจัดให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียน

  ด้วยพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อกลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” อันหมายถึง “โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยโรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • 01

  เพื่อจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะโรงเรียนประจำ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีเลิศสามารถศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกจนถึงระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกได้

 • 02 เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนตามความจำเป็น
 • 03

  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ

 • 04

  เพื่อให้บริการ ความร่วมมือทางวิชาการ และให้บริการอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือในเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของโรงเรียนให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน โรงเรียน และบุคคลทั่วไป

 • อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน

     นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมชั้นนำของประเทศในอนาคต โดยสามารถทำงานร่วม และแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างชาติ  ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง และมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

  มีความภูมิใจในความเป็นไทย

  เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสาธารณะมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง

  รักการเรียน รู้จักการอ่าน รักการเขียน รักการศึกษาค้นคว้า

  เป็นผู้มีสุนทรียภาพเห็นคุณค่าและความงามของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ เป็นผู้มีความรอบรู้และรู้รอบ (Well-rounded person)

  มีสุขภาพอนามัยที่ดี

  รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

  มีความภูมิใจในความเป็นไทย

  เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสาธารณะมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ;