ความเป็นมา
01
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (Power of Innovation Foundation)

ชื่อเดิม มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง (RAIST Foundation) จัดตั้งโดยกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ทุนจดทะเบียนมูลนิธิ 500,000 บาท รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จากมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

02
ภารกิจ : เป็นองค์กรที่ดำเนินงานให้แก่สังคม

โดยไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Organization) มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการนำองค์ความรู้ของกลุ่ม ปตท. และมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนความเจริญให้แก่ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทุกภาคส่วนของสังคม อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

03
กลุ่ม ปตท.

มีเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นนำขึ้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ให้ไทยมากถึงร้อยละ 7 ของ GDP ประเทศ โรงเรียนกำเนิดวิทย์จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่จะสอดรับในการผลิตเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นบุคลากรพื้นฐานและเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

04
เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

ลำดับที่ 855 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

วัตถุประสงค์
POWER OF INNOVATION FOUDATION
1

ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นงานวิจัยชั้นนำระดับโลก

2

ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ

3

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

4

ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดสายวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ อย่างสมบูรณ์ในประเทศ

5

ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1

ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีทุนการศึกษาให้ตามความจำเป็น

3

ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4

ส่งเสริมและปลูกฝังความสนใจ ความรักในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่เยาวชน

5
ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทางด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
6

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ความเป็นมา
01
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (Power of Innovation Foundation)

ชื่อเดิม มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง (RAIST Foundation) จัดตั้งโดยกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ทุนจดทะเบียนมูลนิธิ 500,000 บาท รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จากมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

02
ภารกิจ : เป็นองค์กรที่ดำเนินงานให้แก่สังคม

โดยไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Organization) มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการนำองค์ความรู้ของกลุ่ม ปตท. และมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนความเจริญให้แก่ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทุกภาคส่วนของสังคม อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

03
กลุ่ม ปตท.

มีเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นนำขึ้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ให้ไทยมากถึงร้อยละ 7 ของ GDP ประเทศ โรงเรียนกำเนิดวิทย์จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่จะสอดรับในการผลิตเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นบุคลากรพื้นฐานและเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

04
เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

ลำดับที่ 855 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

วัตถุประสงค์
POWER OF INNOVATION FOUDATION
1

ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นงานวิจัยชั้นนำระดับโลก

2

ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ

3

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

4

ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดสายวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ อย่างสมบูรณ์ในประเทศ

5

ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1

ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีทุนการศึกษาให้ตามความจำเป็น

3

ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4

ส่งเสริมและปลูกฝังความสนใจ ความรักในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่เยาวชน

5
ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทางด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
6

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

;