โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง 21210

;