01

จัดการศึกษาให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยหลักสูตรแบบวัดตัวตัด 

02
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนจบการศึกษา 
03
ขนาดเล็ก เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ นักเรียนจำนวน 72 คนต่อรุ่น หนึ่งห้องเรียนมีนักเรียนเพียง 18 คน 
04

สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนจบการศึกษา

05

พัฒนานักเรียนให้รู้รอบและรอบรู้ 

06

เป็นโรงเรียนประจำ จัดระบบหอพักแบบบ้านพัก 

07

สภาพแวดล้อมเน้นความปลอดภัยสูงสุด 

08
เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
09

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร 

10

 ครูผู้สอนคุณภาพโดยจบการศึกษาอย่างน้อยระดับ ปริญญาโท และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีเยี่ยม 

;