ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ประธานคณอนุกรรมการบริหารงานบุคคลโรงเรียนกำเนิดวิทย์
รศ ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง
รองประธานอนุกรรมการ
นางธิดารัตน์ ทุมมากรณ์
อนุกรรมการ
นางกนกพร รอดรุ่งเรือง
อนุกรรมการ
นางสุจินดา พลอยมนตรี
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ธชีพันธ์
อนุกรรมการ
นายดำรงค์ ปิ่นแก้ว
เลขานุการ
;