ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

เพื่อจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะโรงเรียนประจำ

โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีเลิศสามารถศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกจนถึงระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกได้ 

สีประจำโรงเรียน

  • ม่วง

  • เขียว
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียนกำเนิดวิทย์
    ต้นพะยูง
  • School Tree : Rosewood
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia cochinchinensis Pierra
  • ชื่อวงศ์ : Papilionaceae
  • ;