ขั้นตอนการรับสมัครและประกาศผลสอบประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการมอบตัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_เอกสารยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_รายการเอกสารประกอบการมอบตัว คลิกที่นี่

01_แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน คลิกที่นี่

02_ข้อตกลงการให้ทุนการศึกษา+การกรอก คลิกที่นี่

03_แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่

04_ใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่


;