ทั้งหมด

A

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนต้องอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียนตลอดตามระยะเวลาที่กำหนด

A

นักเรียนสามารถกลับบ้านนวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดอื่น ๆ ได้ โดยมีผู้ปกครองมารับ หรือโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองผู้มีอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร

A

โรงเรียนในทุกวันอาทิตย์ช่วงเย็น และหากผู้ปกครองผู้มีอำนาจประสงค์ให้นักเรียนกลับบ้านโดยใช้บริการรถของโรงเรียนดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงเรียน และทางโรงเรียนจะอนุญาติให้นักเรียนกลับบ้านโดยรถตู้โดยสาร โดยมีผู้ปกครองมารับ ณ ปลายทางได้

A

หอพักมีลักษณะเป็นห้องพักเดี่ยวมีเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน และชั้นวางของในแต่ละห้อง และมีห้อง common room ไว้ให้นักเรียนทำการบ้านร่วมกัน ติวหนังสือ เรียนเสริม หรือทำกิจกรรมอื่นๆภายในหอพัก สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องเรียน การบ้าน ภาระงาน หรือชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โดยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

A

นักเรียนสามารถส่งผ้าซักได้ตามกำหนด โดยโรงเรียนมีระบบรับซัก รีดให้กับนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดเครื่องซักผ้าไว้ในหอพักแต่ละชั้น ชั้นละจำนวน 2 เครื่องอีกด้วย

A

นักเรียนรับประทานอาหารหลักสามมื้อตามที่โรงเรียนจัดให้อย่างถูกหลักโภชนาการ และมีนม บริการให้ตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ภายนอกหอพัก

A

นักเรียนอนุญาตให้อยู่ในบริเวณอาคารเรียนได้ตั้งแต่เเวลา 6.00 - 20.00 น. ยกเว้นมีกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ สามารถขยายเวลาได้หลังจากนั้นนักเรียนต้องกลับไปยังหอพัก เมื่อนักเรียนเข้าหอพักแล้วจะมีเวลาทำกิจกรรมในส่วนกลางถึง 22.00 น. หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนต้องอยู่ภายในห้องพักของตนเอง

A

รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

A

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในช่วงกันยายน

การสอบ แบ่งการสอบเป็น 2 รอบ

1. การสอบรอบที่ 1 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

2. การสอบรอบที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

A

การสอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีการสอบ 2 รอบ ดังนี้

1. รอบแรก สอบคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครในแต่ละปี โดยสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

2. รอบสอง นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกต้องส่ง Portfolio และสอบสัมภาษณ์

;