• 01 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนไม่น้อยกว่า 86.5 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานจำนวน 41.0 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนไม่น้อยกว่า 45.5 หน่วยกิต
 • 02 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36.0 หน่วยกิต
 • 03 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
 • 04 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
 • 05 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
 • โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อสรรหาและจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

  และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะโรงเรียนประจำ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน มีอุดมการณ์และเป้าหมายเฉพาะ

  ในการพัฒนานักเรียน โรงเรียนจึงได้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

 • 01 มีผลการเรียนทุกรายวิชาตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 • 02 เสนอผลการทำงานวิจัย (โครงงาน) เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในภาคโปสเตอร์และ ภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้น หรืองานประชุมวิชาการอื่นๆ ตามที่โรงเรียนเห็นชอบและเผยแพร่ผลงานเป็นภาษาอังกฤษในวารสารวิชาการ ของโรงเรียน หรือวารสารวิชาการอื่นๆ ที่โรงเรียนเห็นชอบ
 • 03 มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่โรงเรียนกำหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่โรงเรียนจัดให้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมงและผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต้องปฏิบัติภายใน 3 ปี
  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติภายใน 3 ปี
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนต้องปฏิบัติภายใน 3 ปี
  ;