10 กุมภาพันธ์ 2566
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ KVIS ครั้งที่ 1

โรงเรียนกำเนิดวิทย์นอกจากจะมีหลักสูตรแบบวัดตัวตัดที่เข้มข้นสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมไปถึภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะพัฒนานักเรียนของโรงเรียนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการ โดยกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียนกำเนิดวิทย์


ในวันที่ 29 -31 มีนาคม พ.ศ. 2559 นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์รุ่นที่ 1 จำนวน 27 คนได้จัดค่ายบำเพ็ญประโยชน์ขึ้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน บ้านบ่อชะอม อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นกิจกรรมวิชาการ และการบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งกิจกรรมวิชาการนั้นเป็นการช่วยให้น้องๆระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนได้มีความสนใจและรู้สึกสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยกิจกรรมเกือบทั้งหมดนักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้วางแผนและดำเนินการเอง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานและเรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง และการพัฒนาจิตอาสาที่เกิดขึ้นจากตัวนักเรียนอย่างแท้จริง


นอกจากนี้กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ 1 ยังได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนจำนวน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านบ่อชะอมอีกด้วย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณการสนับสนุนจากผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้


 


รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1010909775669794.1073741924.668534406574001&type=3


แชร์
;