10 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ SIIT & KVIS
  เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน รวมถึงมอบโควตาระดับปริญญาตรี ในการเข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 5 โควตา
 
   ในการนี้ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และคณะครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียน  ได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรและคณะ ในการเยี่ยมชมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ห้องแล็ปสาขาวิชาต่างๆ และหอพักนักเรียน โอกาสนี้ คณะครูโรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับชมวีดิทัศน์ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรซึ่งทำให้ทราบว่า ปัจจุบันนักศึกษาที่จบจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรได้รับการตอบรับในการทำงาน 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยอัตราค่าตอบแทนสูงสุดในสาขาอาชีพ และวุฒิการศึกษาที่สมัคร โดยมีแนวคิดในการดูแลนักศึกษาที่ส่งเสริมความกล้าในการแสดงออก การเป็นผู้นำ และความสามารถในการทำงานคิดค้นนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
 
   จากนั้น ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ได้กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และแสดงวิสัยทัศน์ถึงความร่วมมือด้านการวิจัย ซึ่งสถาบันวิทยสิริเมธีและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรต่างมีความเห็นร่วมกันที่จะเปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกมีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
 
รายนามของผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล                                         ผู้อำนวยการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา                                           ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรับเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ                                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4. นางสาวพูลศรี มิตรเจริญถาวร                                                   หัวหน้างานรับเข้าศึกษาฯ 
5. นางสาวกชพร คงมั่น                                                              พนักงานประชาสัมพันธ์ 
6. นางสาวชรินทร์รัตน์ มงคลแถลง                                                 หัวหน้างานทุนการศึกษาและวินัยนักศึกษา 
7. นางสาววิชชุดา รุ่งโรจน์                                                           พนักงานทุนการศึกษาและวินัยนักศึกษา
 
รายนามของผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
 
1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร                                                       ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 
2. นายธงชัย ชิวปรีชา                                                               ผู้อำนวยการ 
3. นางจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล                                                       ผู้จัดการ 
4. ศาสตราจารย์สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์                                          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย ธชีพันธ์                                             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
6. นางปาณิศษา ปุกทะเล                                                          ผู้แทนผู้ปกครอง 
7. รองศาสตราจารย์ธนิต ผิวนิ่ม                                                   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์โลก 
8. นายอดิศวร์ เกตุอุบล                                                             ครูชำนาญการ สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
9. นายกันตภณ ทัศนโสภณ                                                        ครูวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง                                                          ครูชำนาญการ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์โลก 
11. นายสกล วารินทราพร                                                          ครูวิชาการ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์โลก 
12. นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์                                              ครูวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม  
13. นางสาวไพลิน ลิ้มวัฒนชัย                                                     ครูวิชาการ งานแนะแนว 
14. นายคณาธิป จงมีความสุข                                                     ประธานนักเรียน  
15. นายณภัทร ออมทรัพย์สิน                                                     รองประธานนักเรียน 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ก่อตั้งในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก ความต้องการวิศวกรที่สามารถสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ก่อตั้งเมื่อปี 2535 เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปัจจุบันบริหาร 9 สาขาวิชา โดยการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นหลักสูตรนานาชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ผู้จบการศึกษารับปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   SIIT เปิดสอนทั้งในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาโดยเน้นการศึกษาแบบใช้การวิจัยเป็นตัวนำ อาจารย์ประจำทั้งหมดมีวุฒิอย่างน้อยระดับปริญญาเอก ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อปี 2550 SIIT เป็นคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับการจัดระดับสูงสุด "ดีมาก" จากทั้ง 3 ตัวชี้วัด สถาบันฯ เป็น 1 ในสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่งของประเทศ ที่ได้รับมอบทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาต่อและทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของสวทช สถาบันเป็นสมาชิกของเครือข่าย LAOTSE  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียและยุโรป ตามกรอบความร่วมมือ ASEM
แชร์
;