13 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระยะสั้นระหว่างโรงเรียนกำเนิดวิทย์กับ Odulphuslyceum ณ ประเทศเนเทอร์แลนด์

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระยะสั้นระหว่างโรงเรียนกำเนิดวิทย์กับ Odulphuslyceum ณ ประเทศเนเทอร์แลนด์


วันที่ 24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 นักเรียน 6 คน และครู 2 คน นำทีมโดย ครูธิติภัทร จรูญชัยกุลเจริญ และ ครูจันทร์จิรา มณีสาร ได้เดินจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระยะสั้น ณ Odulphuslyceum เมือง Tilburg ประเทศ ประเทศเนเทอร์แลนด์  การแลกเปลี่ยนครั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว และได้มีการทำ Lab เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งนักเรียนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Host Family เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมครอบครัวของชาวตะวันตกอีกด้วย


สิ่งที่ทำให้นักเรียนประทับใจที่สุดในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ก็คือ การได้รับการตอนรับอย่างดีจากทีมงานของ Odulphuslyceum  นำทีมโดย Mr.Niels Hesselberth director of international activities ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆสำหรับนักเรียนกำเนิดวิทย์เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมวาดภาพ และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เมืองอัมส์เตอร์ดัม ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเนเทอร์แลนด์ในปัจจุบันแชร์
;