15 กุมภาพันธ์ 2566
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดแก่ผู้เรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอีกด้วย

แชร์
;