14 กุมภาพันธ์ 2566
คณะคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    คณะคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 21 ท่าน เข้าเยี่ยมชม พร้อมรับฟังการบรรยายที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อทราบถึงรูปแบบการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย  นำชมและบรรยาย โดย ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์

แชร์
;